آفریقایی

مادری که خودش را سزارین کرد

مثل آفریقایی : شنا کردن را در عمیق ترین نقطه یاد بگیر .
   مثل آفریقایی: یک دوست خوب را با هر دو دستت نگاهدار.
   مثل آفریقایی : به جایی که کوزۀ خودت را گذاشته ای سنگ پرتاب مکن .
   مثل آفریقایی : حتی بهترین چوب ممکن است گرفتار موریانه گردد .
   مثل آفریقایی : بر الاغ اگر پالان زرین هم بنهی باز هم الاغ است .
   مثل آفریقایی : اگرچه دریا آرام می باشد ، ممکن است تمساحی در زیر آب کمین کرده باشد .
   مثل آفریقایی : ممکن است دروغ یک سال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد .
   مثل آفریقایی : پیش از آنکه کسی را به کار بگماری دربارۀ دستمزدش با او سخن بدار .
   مثل آفریقایی : ثروت چون شبنم در آفتاب است .
   مثل مراکشی : اگر اقبال مرا رئیس قوم سازد ، از کجا معلوم که بلافاصله نابود نسازد ؟!
   مثل مراکشی  : شتر کوهان خودش را نمی بیند اما کوهان همسایه اش را به خوبی مشاهده می کند .

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

اسپانیایی

مثل اسپانیولی : دست سیاه را غالباً با دستکش سفید...

مادری که خودش را سزارین کرد

داستان ضرب المثل اگر گاوت خوش خوراک شد سرت را بگذار بخسب

ایران مطلب : در زمان‌های قدیم مردی بود که چهل...

مادری که خودش را سزارین کرد

داستان ضرب المثل دو زاری ت افتاد

مشتریان این باجه،گاه باید در صفهای طولانی می ایستادند و...