طالع بینی حرف اول اسم

طالع حرف اول اسم

 

 

 


طالع بینی انسانها و شناخت خصوصیات آنها از روی حرف اول اسم آنان!!!!

 

 

 


توجه : در این روش به دلیل وجود نداشتن حروف “گ.پ.چ.ژ”باید به جای این حروف معادل

 

 

 

 

فارسی آنما را قرار دهید .مثال : (ژچ گ)=ج (پ)=ب.

 

 

 

الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد

 

 

 

 

و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و

 

 

 

 

پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد

 

 

 

 

 

و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد.

 

 

 

 


ب : فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر

 

 

 

 

مال دنیا را نداند.

 

 

 


ج : فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد و این

 

 

 

 

مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا

 

 

 

 

سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان واشفته می باشد و از کار خود حیران است.

 

 

 


د: او فردی با دیانت و پر فکر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند

 

 

 

 

و همیشه در حال ترقی می باشد.

 

 

 

 


ه : او فردی است که همیشه اطرافیان را امر و نهی کند و زیبا چهره وتند خو و

 

 

 

 

اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد.

 

 

 

 


و: فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت

 

 

 

 

 

سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

 

 

 

 


ز: زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او

 

 

 

 

 

سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب

 

 

 

 

میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود.

 

 

 

 


ت: او فردی است خوش جهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع

 

 

 

 

 

توبه میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی ان است که دلجویی کند و

 

 

 

 

 

همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

 

 

 

 


ث: فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل

 

 

 

 

است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

 

 

 

 


ح: او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در

 

 

 

 

 

بحث و جدل وجنگ به سر میبرد.

 

 

 

 


خ: فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند

 

 

 

 

 

رزقش بسیار شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها و باید

 

 

 

 

 

این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود.

 

 

 

 


ر: او فردی است خوش اخلاق میانه رو و اتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد

 

 

 

 

 

گویی کنند و او فردی است طمعکار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند

 

 

 

 

به هر مقام و منزلتی که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

 

 

 

 


س : او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب

 

 

 

 

می کند و بسیار مغرور ومتکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و با اطرافیان

 

 

 

 

 

خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد فردی باشد اتشی مزاج و همیشه در چشم اهل واعیان

 

 

 

 

 

 پر هیبت به چشم میاید.

 

 

 

 


ش: او فردی است مشفق ومهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر

 

 

 

 

 

چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود را نگه دارد

 

 

 

 

 

 از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

 

 

 

 


ص : فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع

 

 

 

 

 

باور میکند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.

 

 

 

 


ض : او فردی است خوش اخلاق و زیرک ودانا وکینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر

 

 

 

 

 

بروز نمیدهد و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق میباشد و هرگز

 

 

 

 

 

 

یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است.

 

 

 

 

 


ط :او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه

 

 

 

 

 

 

 

براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

 

 

 

 

 


ظ : او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک ومقرراتی میباشد و اطرافیان

 

 

 

 

 

 

پشت سر او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی دارد که نشان

 

 

 

 

 

 

اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان ان است که با دوستان تفریح کند.

 

 

 

 

 

 


ع : او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشک و او

 

 

 

 

 

هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنج

 

 

 

 

 

بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند.

 

 

 

 

 

 


غ: زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و به

 

 

 

 

 

 

 

گذشته واینده خود می اندیشد دانا وعالم است و زندگی را با صلح وصداقت دوست دارد.

 

 

 

 

 

 


ف : او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از

 

 

 

 

 

 

ناحیه هر چند وقت یک بار مریض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در

 

 

 

 

 

اینده به مقام و منزلت خوبی میرسد.

 

 

 

 

 


ق: فردی است قادر وتوانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود

 

 

 

 

 

هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه

 

 

 

 

 

گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند.

 

 

 

 

 


ک: او فردی است زیبا وخوش اخلاق و زیرک و دانا و زیرک و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ

 

 

 

 

 

است و همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و

 

 

 

 

 

همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.

 

 

 

 

 


ل: فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور

 

 

 

 

 

 

خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیک خود میباشد.

 

 

 

 


م : خوش اخلاق و با محبت و خون گرم ونترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی

 

 

 

 

 

 

کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد

 

 

 

 

 

و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود

 

 

 

 

 

 

عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند.

 

 

 

 

 


ن: او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار

 

 

 

 

 

 

خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی وخشک میشود همچون قاضی میباشد ودر حقوق

 

 

 

 

 

خود ودیگران به میزان برخورد کند.

 

 

 

 

 


ی :او فردی است پر فکر وزیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و

 

 

 

 

 

 

گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است او فردی است چهار شانه و از

 

 

 

 

 

 

مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.

ثبت آگهی رایگان خرید و فروش موبایل
-------------------------------------------

راستی! برای دریافت مطالب وردپرسی در کانال تلگرام فایل دانلودر عضو شوید.

فایل دانلودر
این سایت حاصل ترکیب چند وبگاه مختلفه! سایت گنجینه، خبرینه و ایرونیا با هم ادغام شدن و فایل دانلودر رو تشکیل دادن! بیش از 16 هزار مطلب تو زمینه‌های گوناگون و متنوع؛ از سرگرمی و تفریحی بگیرید تا محصولات دانلودشدنی و قالب و افزونه وردپرس و اسکریپت و مطالب آموزشی و...

با ثبت نام تو خبرنامه فایل دانلودر، هر رو مطالب ما رو تو ایمیل‌تون دریافت کنید.

توجه: پس از ثبت ایمیل حتما وارد اینباکس ایمیل خود شده و روی لینک فعالسازی در ایمیلی که از طرف ما ارسال شده کلیک کنید(راستی ما اسپم ارسال نخواهیم کرد).

پیشنهاد ما

در حال حاضر امکان ارسال نظر وجود نداره.

جدید ترین قدیمی ترین بیشترین امتیاز
ناشناس
مهمان

خیلی خوب بود

مودی
مهمان

درست بود مرسی

سمانه
مهمان

کلا مزخرفه

ناشناس
مهمان

الکی وبی ارزش

غضنفر
مهمان

سادا جون گو نه گه چقدر بی ادبی …………..

شیما
مهمان

عالی بود واسه من و بر و بچ کاملا درست بود مرسی

مهسا
مهمان

کاملادرست بود

شراره
مهمان

بله کاملا درست بود

فرنوش
مهمان

خوب بود تا حدودی راست بود

ناناز تبل
مهمان

خوووووووووووووووب بود

nokhodiiiiiiiiiiiiiii
مهمان

avale esmam y mibashad toooooop bod cheshe adam bikhoda darad ama bekhoda man shekam dard nadaran

زليخا قدرت
مهمان

خوب بید

رومینا
مهمان

همش خرافته.

ناشناس
مهمان

همش راست بود

دیلان
مهمان

درباره من درست بود

س
مهمان

بدنبود

mahsa
مهمان

درست بود

سمیه
مهمان

برای من که راست بود

s.a.h
مهمان

راست میگیا

HOSAIN HASHEMI
مهمان

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH GANDETOOOOOOON BEZANNNNNAA

saeideh
مهمان

good bud

ندا
مهمان

بد

ناشناس
مهمان

بدنبود

ناشناس
مهمان

فال وگیروم فال ازدواج ول زندگی فال اولین بچه حالا هر کدام رو میخواهین سفارشش دهید فقط ۱۰ دلار

من
مهمان

اصلا هم درست نیست مونده در چه محیطی بزرگ شده باشی.

ال
مهمان

تکلیف ماها که دو تا اسم داریم چی میشه؟

melika????
مهمان

sorry u khejalat nemikeshid mooooozakhraf
??

سادا
مهمان

خیلی گو می خورن

tina
مهمان

ye soal!! age yekio b ye esm dg seda bezanan ama esme shenasnamash ye chiz dg bashe taklif chie??khosoosiatesh kodoome??? CHErTo PeRtE baba!!!!!

مدیر: تمام فال و طالع بینی ها فقط بخاطر سرگرمی تو این سایت قرار داده شده. شخصا به هیچ کدوم اعتقادی ندارم

مریم
مهمان

خیلی خوب بود . متشکرم

فاطی
مهمان

فال هم فال قدیم اینا چین *@@@

زهرا
مهمان

بابا جمع کنید اینارو همشون چرت و پرت بود

و
مهمان

یک کم درست بود

هادی
مهمان

خیلی خوب بود……………………….

زهرا
مهمان

کمی به واقعیت شباهت داشت

گيلدا
مهمان

دقیقن درست بود واسه حرفه (ف @ ک)

ناشناس
مهمان

خیلی بی معنی بود اه

شیدا
مهمان

خیلی مزخرف بود

سميه
مهمان

خوب بود.مرسی.

مهتاب
مهمان

هر کی می گه بی ربط بود یه چیزی می خوره.درست بودن

دعا
مهمان

حرف(د)وجودندارد

نسيم
مهمان

خیلی مزخرف و دروغ بود

katrin
مهمان

ba hal bood

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مهمان

خوشم اومد،بد نبود فقط من از درد شکم رنجی نمی برم

ح
مهمان

مزخرف

saba
مهمان

خیلی بی ربط بودند