طالع بینی حرف اول اسم

مادری که خودش را سزارین کرد

طالع حرف اول اسم

 

 

 


طالع بینی انسانها و شناخت خصوصیات آنها از روی حرف اول اسم آنان!!!!

 

 

 


توجه : در این روش به دلیل وجود نداشتن حروف “گ.پ.چ.ژ”باید به جای این حروف معادل

 

 

 

 

فارسی آنما را قرار دهید .مثال : (ژچ گ)=ج (پ)=ب.

 

 

 

الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد

 

 

 

 

و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و

 

 

 

 

پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد

 

 

 

 

 

و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد.

 

 

 

 


ب : فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر

 

 

 

 

مال دنیا را نداند.

 

 

 


ج : فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد و این

 

 

 

 

مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا

 

 

 

 

سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان واشفته می باشد و از کار خود حیران است.

 

 

 


د: او فردی با دیانت و پر فکر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند

 

 

 

 

و همیشه در حال ترقی می باشد.

 

 

 

 


ه : او فردی است که همیشه اطرافیان را امر و نهی کند و زیبا چهره وتند خو و

 

 

 

 

اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد.

 

 

 

 


و: فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت

 

 

 

 

 

سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

 

 

 

 


ز: زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او

 

 

 

 

 

سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب

 

 

 

 

میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود.

 

 

 

 


ت: او فردی است خوش جهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع

 

 

 

 

 

توبه میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی ان است که دلجویی کند و

 

 

 

 

 

همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

 

 

 

 


ث: فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل

 

 

 

 

است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

 

 

 

 


ح: او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در

 

 

 

 

 

بحث و جدل وجنگ به سر میبرد.

 

 

 

 


خ: فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند

 

 

 

 

 

رزقش بسیار شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها و باید

 

 

 

 

 

این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود.

 

 

 

 


ر: او فردی است خوش اخلاق میانه رو و اتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد

 

 

 

 

 

گویی کنند و او فردی است طمعکار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند

 

 

 

 

به هر مقام و منزلتی که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

 

 

 

 


س : او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب

 

 

 

 

می کند و بسیار مغرور ومتکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و با اطرافیان

 

 

 

 

 

خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد فردی باشد اتشی مزاج و همیشه در چشم اهل واعیان

 

 

 

 

 

 پر هیبت به چشم میاید.

 

 

 

 


ش: او فردی است مشفق ومهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر

 

 

 

 

 

چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود را نگه دارد

 

 

 

 

 

 از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

 

 

 

 


ص : فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع

 

 

 

 

 

باور میکند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.

 

 

 

 


ض : او فردی است خوش اخلاق و زیرک ودانا وکینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر

 

 

 

 

 

بروز نمیدهد و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق میباشد و هرگز

 

 

 

 

 

 

یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است.

 

 

 

 

 


ط :او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه

 

 

 

 

 

 

 

براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

 

 

 

 

 


ظ : او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک ومقرراتی میباشد و اطرافیان

 

 

 

 

 

 

پشت سر او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی دارد که نشان

 

 

 

 

 

 

اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان ان است که با دوستان تفریح کند.

 

 

 

 

 

 


ع : او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشک و او

 

 

 

 

 

هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنج

 

 

 

 

 

بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند.

 

 

 

 

 

 


غ: زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و به

 

 

 

 

 

 

 

گذشته واینده خود می اندیشد دانا وعالم است و زندگی را با صلح وصداقت دوست دارد.

 

 

 

 

 

 


ف : او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از

 

 

 

 

 

 

ناحیه هر چند وقت یک بار مریض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در

 

 

 

 

 

اینده به مقام و منزلت خوبی میرسد.

 

 

 

 

 


ق: فردی است قادر وتوانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود

 

 

 

 

 

هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه

 

 

 

 

 

گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند.

 

 

 

 

 


ک: او فردی است زیبا وخوش اخلاق و زیرک و دانا و زیرک و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ

 

 

 

 

 

است و همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و

 

 

 

 

 

همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.

 

 

 

 

 


ل: فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور

 

 

 

 

 

 

خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیک خود میباشد.

 

 

 

 


م : خوش اخلاق و با محبت و خون گرم ونترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی

 

 

 

 

 

 

کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد

 

 

 

 

 

و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود

 

 

 

 

 

 

عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند.

 

 

 

 

 


ن: او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار

 

 

 

 

 

 

خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی وخشک میشود همچون قاضی میباشد ودر حقوق

 

 

 

 

 

خود ودیگران به میزان برخورد کند.

 

 

 

 

 


ی :او فردی است پر فکر وزیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و

 

 

 

 

 

 

گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است او فردی است چهار شانه و از

 

 

 

 

 

 

مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

فال روزانه ۷ اردیبهشت ۹۵

فال روزانه ۷ اردیبهشت متولدین فروردین ماه امروز سرشار از...

مادری که خودش را سزارین کرد

فال روزانه چهارشنبه ۲۱ بهمن ۹۴

فال روزانه ۲۱ بهمن متولدین فروردین ماه امروز گرفتگی کامل...

مادری که خودش را سزارین کرد

معنی تعداد شاخه گل ها بصورت کلی

در یک دسته ۱ شاخه گل: نشانه توجه یک فرد...

نظرات (46)

خیلی خوب بود

درست بود مرسی

کلا مزخرفه

الکی وبی ارزش

سادا جون گو نه گه چقدر بی ادبی …………..

عالی بود واسه من و بر و بچ کاملا درست بود مرسی

کاملادرست بود

بله کاملا درست بود

خوب بود تا حدودی راست بود

خوووووووووووووووب بود

avale esmam y mibashad toooooop bod cheshe adam bikhoda darad ama bekhoda man shekam dard nadaran

خوب بید

همش خرافته.

همش راست بود

درباره من درست بود

س

بدنبود

درست بود

برای من که راست بود

راست میگیا

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH GANDETOOOOOOON BEZANNNNNAA

good bud

بد

بدنبود

فال وگیروم فال ازدواج ول زندگی فال اولین بچه حالا هر کدام رو میخواهین سفارشش دهید فقط ۱۰ دلار

اصلا هم درست نیست مونده در چه محیطی بزرگ شده باشی.

تکلیف ماها که دو تا اسم داریم چی میشه؟

sorry u khejalat nemikeshid mooooozakhraf
??

خیلی گو می خورن

ye soal!! age yekio b ye esm dg seda bezanan ama esme shenasnamash ye chiz dg bashe taklif chie??khosoosiatesh kodoome??? CHErTo PeRtE baba!!!!!

مدیر: تمام فال و طالع بینی ها فقط بخاطر سرگرمی تو این سایت قرار داده شده. شخصا به هیچ کدوم اعتقادی ندارم

خیلی خوب بود . متشکرم

فال هم فال قدیم اینا چین *@@@

بابا جمع کنید اینارو همشون چرت و پرت بود

و

یک کم درست بود

خیلی خوب بود……………………….

کمی به واقعیت شباهت داشت

دقیقن درست بود واسه حرفه (ف @ ک)

خیلی بی معنی بود اه

خیلی مزخرف بود

خوب بود.مرسی.

هر کی می گه بی ربط بود یه چیزی می خوره.درست بودن

حرف(د)وجودندارد

خیلی مزخرف و دروغ بود

ba hal bood

خوشم اومد،بد نبود فقط من از درد شکم رنجی نمی برم

ح

مزخرف

خیلی بی ربط بودند

دانلود کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود اپ و برنامه اندروید برای دانلود فایل های نایاب