چینی

مادری که خودش را سزارین کرد

مثل چینی : آنکس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد ، بالاجبار طناب دار را به گردن می اندازد .
   مثل چینی : آنکس که در هر جا دوستانی دارد ، همه جا را دوست داشتنی می یابد .
   مثل چینی : راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد .
   مثل چینی : موقعیکه دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت کند .
   مثل چینی : مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی .
   مثل چینی : هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است احتیاج به هوش زیاد نداریم .
   مثل چینی : بدبختی آن نیست که می توان از آن بر حذر بود ، بلکه آن است که گریزی از آن نیست .
   مثل چینی : هنگامیکه خشم حرف می زند عقل چهرۀ خود را می پوشاند .
   مثل چینی : همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند .
   مثل چینی : مردیکه کوه را از میان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد .
   مثل چینی : آنکه دربارۀ همه چیز می اندیشد ، دربارۀ هیچ چیز تصمیم نمی گیرد .
   مثل چینی : عمارت بزرگ را از سایه اش و مردان بزرگ را از سخنانشان می توان شناخت.
   مثل چینی : انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست .
   مثل چینی : اگر به خاموش کردن آتش می روی ، لباس غلفی بر تن مکن .
   مثل چینی : با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد . بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد .
   مثل چینی : مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند.
   مثل چینی : «عجله» کاری را که «احتیاط» قدغن کرده انجام می دهد.
   مثل چینی : یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمی بیند.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

ضرب المثل آش شله قلمکار است

داستان ضرب المثل آش شله قلمکار است کاربرد: هر کاری...

مادری که خودش را سزارین کرد

ضرب المثل: آنقدر شور بود که خان هم فهمید

داستان ضرب المثل آنقدر شور بود که خان هم فهمید...

مادری که خودش را سزارین کرد

داستان ضرب المثل دم گربه نیم زرع است.

روزی در یک هوای سرد ارباب به نوکرش بیان کرد...

دانلود کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود اپ و برنامه اندروید برای دانلود فایل های نایاب

کارت شارژ رایگان